Budżety obywatelskie w Wielkopolsce: ich kształt i ewolucja (2015-). Badanie ma na celu pogłębioną analizę empiryczną funkcjonowania budżetów obywatelskich w wielkopolskich gminach. (Praca magisterska Marcina Sadło nt. budżetów obywatelskich – LINK)

Recepcja konsultacji społecznych przez elity lokalne – porównawcze studium przypadku, NCN, Preludium 11, 2017-2020.

Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy (i-Tre-es), NCN OPUS 13, (2018-2021). Celem badań jest empiryczne zbadanie konsekwencji zmian instytucjonalnych dotyczących ograniczeń nałożonych na decyzje dotyczące dóbr prywatnych, w przypadku świadczeń ekosystemów zapewnianych przez drzewa i krzewy. LINK

Flood Retention on Private Land (LAND4FLOOD), COST nr CA16209 (2017-2020), Projekt dotyczy możliwości wykorzystywania terenów prywatnych do działań przeciwpowodziowych.

Monitoring wizyjny jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości (MoWiz), NCN OPUS 11, 2017-19. Projekt ma na celu określenie skuteczności i efektywności i trwałości efektów prewencyjnych uzyskiwanych dzięki systemom monitoringu wizyjnego, instalowanym w miejskiej przestrzeni publicznej.
*Dane zebrane w ramach projektu MoWiz znajdują się w repozytorium i są dostępne do wykorzystania w celach naukowych. Osoby zainteresowane uzyskaniem danych proszone są o kontakt z kierownikiem projektu.

Anvil – Analysis of Civil Security Systems in Europe, FP7, (2012-14). W ramach projektu dokonany zostanie opis i analiza systemów bezpieczeństwa cywilnego w 22 krajach Europy. LINK

Support for Farmers’ Cooperatives, projekt zrealiozwany dla DG Agriculture and Rural Development (2011-12). W ramach przygotowania nowej postaci wspólnej polityki rolnej Wspólnoty Europejskiej, w ramach projektu dokonany został przegląd aktualnej sytuacji spółdzielni w Polsce, w sektorze rolnictwa.

ANDROID – Academic Network for Disaster Resilience to Optimise Educational Development, FP7, partner (2011-14). LINK 

Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych, (2010-14). Badanie, dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczyło zakresu i form współpracy władz samorządowych z obywatelami.

Rewitalizacja Śródki po 5-ciu latach (2010-2011). W projekcie chodziło o dokonanie oceny naukowej konsekwencji jednego z pierwszych zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych. W realizacji wzięli udział badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Poznańskiej. Wnioski z badania ukazały się książce.

Upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (2010-11). Badanie, dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczyło roli organizacji pozarządowych, w przygotowywaniu polityk publicznych we współpracy z władzami samorządowymi.

Organizacja wielkich imprez: słabe i mocne strony angażowania wolontariatu. Projekt finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2010-11. Dotyczył on roli wolontariatu podczas wielkich imprez, na przykładzie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, EURO 2012.

Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions in Central and East European Countries; 2004-6. Projekt finansowany w ramach V PR.

Budowa narzędzia wizualizacji przestrzennej do analiz danych dot. samorządów pomocniczych miasta Poznania. Grant WNS UAM (2005).

Samorządy pomocnicze. Bariery funkcjonowania w kontekście odbudowy społeczeństwa obywatelskiego; grant WNS UAM (2003) Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem; grant KBN: 1 O H2E 011 17 (1999-2000).