Seminarium Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych

Spotkania w sem. zimowym odbywają się w poniedziałki w pok. nr 112 bud. D WNS.
Początek o godz. 8:45 do 9:45 (15-20 minut prezentacja, 45-40 minut dyskusja).

Rok akademicki 2019/2020 – semestr zimowy

20.01.2019 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Q-deliberacja. Prezentacja i test narzędzia do pomiaru preferencji obywateli dotyczących gospodarowania dobrami prywatnymi na przykładzie drzew.

02.12.2019 – Patrycja Przewoźna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM): Analiza Wielokryterialna jako narzędzie wspierające proces podejmowania decyzji przestrzennych – na przykładzie analizy przeprowadzanych w ramach projektu iTre-es.

25.11.2019 – Łukasz Skoczylas (Instytut Socjologii UAM): Memory traces of communism: Social, cultural and lunguistic aspects (Ślady pamięci komunizmu: Aspekty społeczne, kulturowe i językowe).

04.11.2019 – Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): Proverbs as indicators of climate change: the European Perspective – założenia wniosku grantowego.

21.10.2019 – Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM): Sociological walkability – przymiarka do projektu badawczego.

Rok akademicki 2018/2019 – semestr letni

14.06.2019 – Jakub Isański (Instytut Socjologii UAM): Społeczności lokalne na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku. Zniszczenie i odtwarzanie.

31.05.2019 – Marcin Mielewczyk (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społecznie UAM): Perspektywa wielogatunkowa w badaniach społecznych – przykład Elektrowni Jądrowej Żarnowiec w badaniach w ramach nurtu STS. 

17.05.2019 – Agnieszka Jeran (Instytut Socjologii UAM): Wielkopolska odmienność? Czy BO w Wielkopolsce różnią się od tych z pozostałych województw?

26.04.2019 – Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM): Pieszość. Propozycja konceptualizacji i operacjonalizacji w kontekście zrealizowanego badania empirycznego.

12.04.2019 – Piotr Matczak, Piotr Jabkowski (Instytut Socjologii UAM): Impact of basic human values on the opinion about climate change in the European countries. Evidence from the European Social Survey Round 8.

05.04.2019 – Aleksandra Lis (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM): Climate and energy politics in Poland: carbon dioxide and shale gas as new energy objects.

22.03.2019 – Adam Dąbrowski (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM): Hedoniczna metoda wyceny roślinności za pomocą modelowania cen nieruchomości.

08.03.2019 – Piotr Matczak, Piotr Cichocki, Piotr Jabkowski (Instytut Socjologii UAM): Macro-perspective in risk perception and adaptation behaviour. 

Rok akademicki 2018/2019 – semestr zimowy

19.12.2018 – Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): Redukcja ryzyka powodziowego: ochrona strukturalna i dywersyfikacja strategii (na podstawie artykułu w PNAS).

05.12.2018 – Krzysztof Mączka  (Instytut Socjologii UAM): Mapowanie eksperckie – przegląd literatury w ramach projektu „iTre-es”;  Marcin Mielewczyk, Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): Wpłwy miejsca prowadzenia ankietowania na otrzymane wyniki – przegląd literatury w ramach projektu „iTre-es”.

28.11.2018 – Daria Paniotova (Instytut Psychologii UAM): Percepcja zagrożenia związanego z negatywnymi skutkami zmian klimatu w skali lokalnej vs. globalnej a zachowanie prośrodowiskowe: rola przywiązania do miejsca oraz przekonań społeczno-politycznych – konserwatywnych i liberalnych.

 21.11.2018 – Patrycja Przewoźna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM): Analiza czaso-przestrzenna ilości odpadów komunalnych powstaja̧cych w Poznaniu. 

14.11.2018 – Katarzyna Witkowska-Rozpara (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW): Dobro wspólne, dobro prywatne a prawo własności.

7.11.2018 – Edgar Drozdowski (Wydział Prawa i Administracji UAM) Regulacje ustrojowe samorządu gminnego utrudniają rozwój instytucji budżetu obywatelskiego.

24.10.2018 – Krzysztof Bondyra (Instytut Socjologii UAM): Kształcenie dualne w Polsce – modernizacja edukacji zawodowej.

17.10.2018 – Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM): Implanty pamięci migracyjnej. 

Rok akademicki 2017/2018 – semestr letni

28.05.2018 – Krzysztof Mączka, Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): Polemika z artykułem Susan Baker, Stuart Chapin III „Going beyond “it depends:” the role of context in shaping participation in natural resource management”.

24.04.2018 – Piotr Chmielewski (Instytut Socjologii UAM): Zmiany ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących wycinki drzew.

23.04.2018 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Recepcja konsultacji społecznych przez elity lokalne. Narzędzie badawcze.

9.04.2018 – Weronika Marynowska (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM): Zastosowanie teorii gier do lokalizacji inwestycji.

12.03.2018 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Recepcja konsultacji społecznych przez elity lokalne. Dobór przypadków.

5.03.2018 – Adam Choryński (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN): Adaptacja wielkopolskich gmin do ekstremalnych zdarzeń pogodowych  w świetle koncepcji elastyczności.

26.02.2018 – Krzysztof Bondyra (Instytut Socjologii UAM): Westerny a demokracja lokalna: od Johna Locke’a do Rancza Wilkowyje.

Rok akademicki 2017/2018 – semestr zimowy

12.02.2018 – Agnieszka Jeran, Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): Livelihoods, health and food security in the face of climate change: A vulnerability assessment study – dyskusja nad artykułem.

29.01.2018 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Models of participatory budgeting: the case of Poland – dyskusja nad artykułem.

27.11.2017 – Agnieszka Jeran (Instytut Socjologii UAM): Pieszy w mieście – potencjał badawczy i projektowy. Część 2.

20.11.2017 – Agnieszka Jeran (Instytut Socjologii UAM): Pieszy w mieście – potencjał badawczy i projektowy.

9.10.2017 – Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): Sieci relacji w polskim systemie zarządzania ryzykiem powodziowym.

Rok akademicki 2016/2017 – semestr letni

22.05.2017 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Dobór przypadków do badania recepcji partycypacji w oparciu o: region historyczny oraz typ administracyjny gminy.

3.04.2017 – Aleksandra Lis (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM): Producing knowledge amidst controversies: the case of UH-Network.Wytwarzanie wiedzy pośród kontrowersji: przypadek europejskiej sieci ekspertów dotyczących niekonwencjonalnych węglowodorów.

20.03.2017 – Agnieszka Jeran (Instytut Socjologii UAM): Budżety obywatelskie w Wielkopolsce – na tropie czynników różnicujących gminy wdrażające BO.

Rok akademicki 2016/2017 – semestr zimowy

19.01.2017 – Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM): W poszukiwaniu typu idealnego rewitalizacji.

 5.12.2016 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Ecosystem services and Public consultation – analysis of minutes from consultation meetings in different Natura 2000 areas in Poland.

28.11.2016 – Marek Nowak, Piotr Chmielewski (Instytut Socjologii UAM) Samorząd a strategie rewitalizacji centrum miastadwa studia przypadków z Poznania.

21.11.2016 – Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): Efektywność decentralizacji i konsultowania decyzji alokacyjnych w gminie.

14.11.2016 – Agnieszka Jeran (Instytut Socjologii UAM): Wielkopolskie budżety obywatelskie w świetle typologii partycypacji Sintomera.

7.11.2016 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Do people talk about ecosystem services? Analysis of public consultation concerning Plans of Protection Tasks for Natura 2000 areas.

17.10.2016 – Piotr Chmielewski (Instytut Socjologii UAM): Metody ewaluacji programów resocjalizacyjnych w polskim i amerykańskim więziennictwie.

Rok akademicki 2015/2016 – semestr letni

04.07.2016 – Łukasz Koperski: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – aspekty organizacyjne.

13.06.2016 – Victoria Kamasa (Instytut Językoznawstwa UAM): Metody korpusowe w analizie dyskursu. Podstawowe techniki i przykłady ich zastosowania.

23.05.2016 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Obywatelska recepcja partycypacji. Wniosek grantowy do NCN w ramach konkursu Preludium.

16.05.2016 – Jakub Lewandowski (Instytut Socjologii UAM): Społeczne konstruowanie technologii w polskim zarządzaniu powodziowym. Prezentacja wniosku do NCN.

09.05.2016 – Piotr Chmielewski (Instytut Socjologii UAM): Socjologiczny wymiar ekologicznych programów readaptacyjnych w w polskich placówkach penitencjarnych – zarys problematyki.

25.04.2016 – Aleksandra Lis (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM): In search of a common word: when shale gas industry comes to town. Lokalne kontrowersje wokół poszukiwania gazu z łupków.

18.04.2016 – Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): Skuteczność i rozwój monitoringu wizyjnego jako narzędzia prewencji kryminalnej. Prezentacja wniosku do konkursu OPUS.

11.04.2016 – Joanna Piwowarczyk (Instytut Oceanologii PAN): Bariery dla zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i nadbrzeżnych: ujęcie sektorowe na przykładzie rejonu Zatoki Gdańskiej.

04.04.2016 – Jakub Lewandowski (Instytut Socjologii UAM): Społeczne konstruowanie technologii w zarządzaniu powodziami w Polsce. Prezentacja wniosku do NCN w ramach konkursu Preludium.

21.03.2016 – Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): The rules not to be used? Special states and emergency law in the Polish legislation.

14.03.2016 – Jakub Lewandowski (Instytut Socjologii UAM): Linking water flow with money flow. Financing water management in Poland. Prezentacja artykułu.

Rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy

16.02.2016 r. Seminarium „Public participation in the context of environmental management”

Prof. Ryszard Cichocki (Vice-Dean, Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University): Opening and welcome

Piotr Matczak (Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland): Scope of the seminar and introduction of participants.

Volker Beckmann (Uni-Greifswald, Greifswald, Germany): Towards an economic theory of public participation.

Thomas Sedlin (Uni-Greifswald, Greifswald, Germany): Public Participation – the example of Berlin Brandenburg Airport’s site selection.

Zhang Zhou (Delft University of Technology, Delft, Netherland/ Zhejiang University, Hangzhou, China): Stakeholders’ involvement in land use decisions of urban renewal in Shenzhen, China: For democratic or economical purpose? Shenzhen China: For democratic or economical purpose?

Michał Misiewicz (Regional Board of Water Management, Poznan, Poland): Public participation in water management – Regional Board of Water Management in Poznan.

Maciej Milewicz (owner of the Konsultujemy company, Poznan, Poland, former Head of Social Dialogue Department in the City Office of Poznan): Environmental questions in spatial planning consultation processes.

Michał Czepkiewicz (Metropolitan Research Center, Poznan, Poland): Geo-questionnaire as a tool and method for eliciting social values in environmental management and urban planning.

Jakub Lewandowski (Adam Mickiewicz University, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland): Co-producing flood risk management through citizen involvement – insights from cross-country comparison in Europe.

Krzysztof Mączka (Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland): Do people talk about ecosystem services? Analysis of public consultation concerning Plans of Conservation Tasks for Natura 2000 areas – a research concept.

01.02.2016 – Agnieszka Jeran: Dopasowanie czy jego brak? Dyskusje o „kształceniu dla pracy” a polscy pracownicy w świetle danych Diagnozy Społecznej i Bilansu Kapitału Ludzkiego

18.01.2016 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Facing challenge of transdisciplinary research. Methodological approach for identifying ecosystem services concept presence in public policies. Prezentacja artykułu.

14.12.2015 – Paweł Śliwa (Instytut Socjologii UAM): Dezintegracyjny paradoks regionalizacji. Przypadek województwa wielkopolskiego.

07.12.2015 – Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM): „Czy studentyfikacja rynku pracy – wniosek do NCN”

30.11.2015 – Jakub Lewandowski, Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): Monitoring wizyjny jako narzędzie prewencji kryminalnej w 8 polskich miastach. Koncepcja projektu badawczego.

27.11.2015 – Piotr Chmielewski (absolwent Wydziału Biologii UAM): Ekologiczne programy readaptacyjne jako środek reintegracji społecznej osadzonych w Polsce.

23.11.2015 – Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): Zastosowanie metody Qualitative Comparative Analysis do badania zarządzania politykami powodziowymi w sześciu krajach.

10.11.2015 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Czy koncepcja usług ekosystemowych jest obecna w dyskursie – studia przypadków polskich polityk środowiskowych i procesów partycypacyjnych dotyczących obszarów Natura 2000.

02.11.2015 – Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM), Przemysław Pluciński: Contemporary Polish urban social movement. Diagnosis, and deeper empirical investigation. Koncepcja projektu badawczego.

12.10.2015 – Hannelore Mees (Uniwersytet w Antwerpii): Challenges and limitations for public participation to flood risk governance.

Rok akademicki 2014/2015 – semestr letni

29.05.2015 – Daria Paniotova (Instytut Socjologii UAM): Zastosowanie techniki „Q” w badaniach dotyczących sposobów myślenia o przyrodzie.

22.05.2015 – Jakub Lewandowski (Instytut Socjologii UAM): Społeczne konstruowanie technologii w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w Polsce. Prezentacja wniosku do NCN.

08.05.2015 – Marcin Sadło (Instytut Socjologii UAM): Budżety obywatelskie – teoretyczne podstawy analizy.

24.04.2015 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Recepcja partycypacji: metodologiczne dylematy badań

10.04.2015 – Seminarium z udziałem praktyków: Kształcenie dualne – skąd i dokąd idziemy? Wprowadzenie: Krzysztof Bondyra

27.03.2015 – Marcin Sadło (Instytut Socjologii UAM): Budżety obywatelskie w Wielkopolsce – typologia i porównanie na tle Europy.

27.03.2015 – Joanna Sroczyńska (Instytut Socjologii UAM): Budowanie tożsamości lokalnej na przykładzie gazety /Koniniana/.

20.03.2015 – Anita Basińska, Agnieszka Jeran, Marek Brdak: Jak badać wolontariat?.

13.03.2015 Jakub Isański: Kapitał społeczny: próba rekapitulacji teorii.

Rok akademicki 2014/2015 – semestr zimowy

23.01.2015 – Daria Paniotova (Instytut Socjologii UAM):  Typy świadomości ekologicznej.

05.12.2014 – Jakub Lewandowski (Instytut Socjologii UAM): Nie jednym strumieniem powódź płynie. Przegląd literatury powodziowej na świecie.

28.11.2014 – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Czy socjolog może się zgodzić z biologiem?  Analiza treści dokumentów dotyczących usług ekosytemowych przy pomocy narzędzia NVivo.

21.11.2014 – Piotr Jabkowski (Instytut Socjologii UAM): Analizy poświęcone porównywalności terenowej realizacji adresowych i imiennych prób badawczych.

24.10.2014 – Daria Paniotova (Instytut Socjologii UAM): Metody badań zastosowane w projekcie: wyobrażenia studentów Doniecka o przyjaźni.

17.10.2014 – Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM):  Ruchy miejskie.

Rok akademicki 2013/2014 – semestr letni

30.06.2014  – Adam Choryński (Instytut Socjologii UAM): Niechciane skutki niechcianej innowacji – podłoże wdrażania rozwiązań przeciwpowodziowych. Aplikacja teorii dyfuzji innowacji do mitygacyjnych strategii zarządzania zagrożeniem powodziowym w Polsce.

23.06.2014  – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Environment as a stock: does the ecosystem services approach exist in the Polish environmental policy?

16.06.2014  – Krzysztof Bondyra (Instytut Socjologii UAM): Kształcenie dualne jako współpraca samorządu terytorialnego i gospodarczego.

02.06.2014 – Michał Nowosielski: Czynniki kształtujące sytuację organizacji imigranckich.

19.05.2014  – Paweł Śliwa (Instytut Socjologii UAM): Podmiotowość samorządu i w samorządzie. O zastosowaniu pojęcia podmiotowości w analizie polskiej reformy samorządowej.

12.05.2014 – Jakub Lewandowski (Instytut Socjologii UAM): Strategie przeciwdziałania ryzyku powodziowemu. Porównawcza analiza instytucjonalna.

28.04.2014  – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Czy bezkosztowa ochrona bioróżnorodności jest możliwa? Wprowadzenie sieci Natura 2000 w Polsce.

Rok akademicki 2013/2014 – semestr zimowy

24.01.2014  – Przemysław Pluciński (Instytut Historii UAM): Jak badać „magmę”? Problemy (metodologiczne) badań nad miejskimi ruchami społecznymi w Polsce.

10.01.2014 – Aleksandra Lis (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM): Rola ekspertów w komunikacji o inwestycjach łupkowych.

13.12.2013 – Vera-Karin Brazova (Uniwersytet Karola w Pradze, Instytut Socjologii UAM): Strategic governance in the field of security.

22.11.2013  – Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM): Zainteresowanie, bezstronność czy obojętność? Propozycja badania problemów związanych z partycypacją na przykładzie konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia Planów Zadań Ochronnych na obszarach Natura 2000 w woj. wielkopolskim, jako element projektu „Linkage” oraz koncepcji planowanej rozprawy doktorskiej.

08.11.2013 – Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM):  Czy instytucjonalna perspektywa patrzenia na działania prospołeczne jest wystarczająca?

Rok akademicki 2012/2013 – semestr letni 

31.05.2013 – Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM): Postawy prospołeczne w perspektywie międzynarodowej i polskiej.

17.05.2013 – Przemysław Pluciński (Instytut Historii UAM): Miejskie (r)ewolucje – prawo do miasta i miejskie ruchy społeczne we współczesnej Polsce.

Rok akademicki 2012/2013 – semestr zimowy

07.12.2012  – Piotr Matczak (Instytut Socjologii UAM): Hipoteza wypychania w świetle wolontariatu podczas wielkich imprez. Przypadek wolontariatu w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

09.11.2012  – Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM): Działanie woluntarystyczne inspirowane voluntas. Źródła. Założenia. Strategie empiryczne. Autor omawia ewolucję rozumienia działania woluntarystycznego i proponuje nowe podejście do interpretacji działania.

Seminarium „Bezpieczeństwo cywilne jako część systemu bezpieczeństwa w Republice Czeskiej oraz w Polsce – konceptualizacja oraz ocena podobieństw i różnic w kontekście europejskim”

17-18.02.2014 – Część III Civil Security in a Multi-level Perspective.Citizens, National Administrative Structures and the EU. (program) 27-28.11.2013 – Część II: Civil security and beyond. The Czech and Polish experience. 09.04.2012 – Część I: The Czech Republic and Poland in Europe: social security dimension.